Simons (1972) Taxonomy of the Primates


This is the taxonomy Simons (1972) proposed for the primates. The taxonomy only goes to the level of genus in the Linnean hierarchy. For information on extant species go to Primate Factsheets

PRIMATA

SUBORDER: Prosimii
INFRAORDER: Plesiadapiformes
SUPERFAMILY: Plesiadapoidea
FAMILY: Plesiadapidae
SUBFAMILY: Plesiadapinae

Platychoerops
Plesiadapis
Chiromyoides
Pronothodectes


SUBFAMILY: Saxonellinae

Saxonella

FAMILY: Carpolestidae

Elphidotarsius
Carpodaptes
Carpolestes


SUPERFAMILY: incertae sedis
FAMILY: Paromomyidae
SUBFAMILY: Paromomyinae

Paromomys
Palaechthon
Plesiolestes
Palenochtha
Purgatorius


SUBFAMILY: Phenacolemurinae

Phenacolemur

FAMILY: Picrodontidae

Picrodus
Zanycteris


INFRAORDER: Lemuriformes
SUPERFAMILY: Adapoidea
FAMILY: Adapidae
SUBFAMILY: Adapinae

Adapis
Pronycticebus
Protoadapis
Anchomomys
Caenopithecus
Lantianius
Agerinia


SUBFAMILY: Notharctinae

Notharctus
Pelycodus
Smilodectes


SUPERFAMILY: Lemuroidea
FAMILY: Lemuridae
SUBFAMILY: Lemurinae

Lemur
Hapalemur
Lepilemur


SUBFAMILY: Cheirogaleinae

Cheirogaleus
Microcebus
Phaner
Allocebus


FAMILY: Indriidae
SUBFAMILY: Indriinae

Palaeopropithecus
Mesopropithecus
Propithecus
Archaeoindris
Indri
Avahi


SUBFAMILY: Hadropithecinae

Hadropithecus

SUBFAMILY: Archaeolemurinae

Archaeolemur

FAMILY: Daubentoniidae

Daubentonia

FAMILY: Megaladapidae

Megaladapis

INFRAORDER: Lorisiformes
SUPERFAMILY: Lorisoidea
FAMILY: Lorisidae
SUBFAMILY: Lorisinae

Indraloris
Loris
Nycticebus
Arctocebus
Perodicticus


SUBFAMILY: Galaginae

Galago

FAMILY: incertae sedis

Progalago
Komba


INFRAORDER: Tarsiiformes
SUPERFAMILY: Tarsiioidea
FAMILY: Tarsiidae
SUBFAMILY: Tarsiinae

Tarsius

SUBFAMILY: Microchoerinae

Nannopithex
Necrolemur
Microchoerus
Pseudoloris


SUPERFAMILY: incertae sedis
FAMILY: Anaptomorphidae
SUBFAMILY: Anaptomorphinae

Absarokius
Tetonius
Tetonoides
Uintalacus
Anemorhysis
Trogolemur
Anaptomorphus
Uintanius


SUBFAMILY: Omomyinae

Omomys
Loveina
Hemiacodon
Washakius
Shoshonius
Macrotarsius
Teilhardina
Utahia
Stockia
Ourayia
Rooneyia
Ekgmowechashala


FAMILY: incertae sedis

Periconodon
Hoanghonius
Lushius


SUBORDER: Anthropoidea
INFRAORDER: Platyrrhini
SUPERFAMILY: Ceboidea
FAMILY: Cebidae
SUBFAMILY: Aotinae

Homunculus
Aotus
Callicebus
Dolichocebus


SUBFAMILY: Pithecinae

Cacajao
Pithecia
Chiropotes


SUBFAMILY: Alouattinae

Alouatta

SUBFAMILY: Cebinae

Cebus
Saimiri
Neosaimiri
Stirtonia


SUBFAMILY: Cebupithecinae

Cebupithecia

SUBFAMILY: Atelinae

Ateles
Brachyteles
Lagothrix


SUBFAMILY: Callimiconinae

Callimico

FAMILY: Callithricidae

Callithrix
Saguinus


FAMILY: Xenothricidae

Xenothrix

SUPERFAMILY: ?Ceboidea

Branisella

INFRAORDER: Catarrhini
SUPERFAMILY: Cercopithecoidea
FAMILY: Cercopithecidae
SUBFAMILY: Cercopithecinae

Macaca
Libypithecus
Cercocebus
Parapapio
Dinopithecus
Gorgopithecus
Papio
Procynocephalus
Theropithecus
Cercopithecus
Allenopithecus
Erythrocebus
Miopithecus


SUBFAMILY: Parapithecinae

Parapithecus
Apidium


SUBFAMILY: Colobinae

Mesopithecus
Dolichopithecus
Presbytis
Pygathrix
Rhinopithecus
Simias
Nasalis
Colobus
Procolobus


FAMILY: incertae sedis

Cercopithecoides
Paracolobus
Prohylobates
Victoriapithecus


SUPERFAMILY: Oreopithecoidea
FAMILY: Oreopithecidae

Oreopithecus
Mabokopithecus


SUPERFAMILY: Hominoidea
FAMILY: Hylobatidae
SUBFAMILY: Pliopithecinae

Pliopithecus
Limnopithecus
Aeolopitheucs


SUBFAMILY: Hylobatinae

Hylobates
Symphalangus


FAMILY: Pongidae
SUBFAMILY: Dryopithecinae

Dryopithecus
Aegyptopithecus
Propliopithecus


SUBFAMILY: incertae sedis

Oligopithecus

SUBFAMILY: Ponginae

Pongo
Pan
Gorilla


SUBFAMILY: Gigantopithecinae

Gigantopithecus

FAMILY: Hominidae

Ramapithecus
Australopithecus
Homo


SUPERFAMILY: ?Hominoidea

Amphipitheucs
Pondaungia


REFERENCES:
Simons, E. 1972. Primate Evolution. Macmillan: New York.

[The Primata] [Primate Taxonomy] [Simons (1972)] [Schwartz et al. (1978)] [Szalay and Delson (1979)] [Fleagle (1988)] [Fleagle (1999)] [Primate Taxonomy Links] [Primate Factsheets]


Last Updated: July 4, 2000
Created and managed by Sean Flannery